POLITYKA PRYWATNOŚCI

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

Mając na uwadze, że wykorzystanie danych osobowych wymaga twojego zaufania, zapewniamy, iż przestrzegamy obowiązujących przepisów i odpowiednich procedur w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych.

Dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów określonych poniżej, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z zapewnieniem poufności i integralności danych osobowych. Polityka prywatności opisana w niniejszym dokumencie określa, w jaki sposób konsorcjum projektu ouRoute wykorzystuje dane osobowe swoich partnerów, uczestników wydarzeń, subskrybentów newsletterów i odwiedzających stronę https://ouroute.eu

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Konsorcjum projektu ouRoute jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych swoich partnerów, uczestników wydarzeń, subskrybentów i osób odwiedzających stronę, oraz osób które subskrybują newsletter i/ lub składają wniosek o kontakt, biorą udział w działaniach pilotażowych lub wydarzeniach organizowanych przez konsorcjum, zgodnie z warunkami ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych, obowiązującego w Unii Europejskiej (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)).

Konsorcjum ouRoute ujawnia dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej polityce prywatności:

Konsorcjum ouRoute wykorzystuje dane partnerów w celu utrzymania i udostępniania strony internetowej oraz przetwarza je na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Przekazujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim partnerzy będą potrzebować dostępu do danych osobowych w celu świadczenia usług na rzecz Konsorcjum, do celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

W JAKI SPOSÓB DANE OSOBOWE SĄ ZBIERANE?

Dane osobowe będą gromadzone i przetwarzane w następujących sytuacjach:

  • Podczas wypełniania formularza uczestnictwa w badaniach dotyczących projektu, działaniach pilotażowych i działaniach rozpowszechniania rezultatów;
  • Podczas wypełniania formularza kontaktowego;
  • Podczas wypełniania innych formularzy, dostępnych na stronie internetowej, w przypadku gdy podawane są dane osobowe;
  • Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego na wydarzenia publiczne promowane przez partnerów konsorcjum;
  • Podczas zbierania podpisów uczestników w trakcie udziału w wydarzeniach związanych z badaniami, pilotażami lub rozpowszechnianiem rezultatów w ramach działań projektu.
W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH TWOJE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE?

Twoje dane osobowe będą zbierane i wykorzystywane do konkretnych celów, dla których zostały zgromadzone, a mianowicie: do konsultacji z zainteresowanymi stronami na temat potrzeb i oceny zasobów ouRoute, do tworzenia raportów, które mają być przedłożone Komisji Europejskiej oraz do wysyłania aktualizacji na temat postępów i rezultatów projektu.

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) wykorzystanie danych osobowych musi być uzasadnione co najmniej jedną podstawą prawną przetwarzania danych osobowych. Podstawą prawną mającą zastosowanie do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych w celach opisanych powyżej, w odniesieniu do projektu ouRoute, jest Twoja zgoda.

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (wypełnienie formularza zgody na wykorzystanie danych, udzielone zezwolenie może zostać wycofane);

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań,
którym podlega projekt ouRoute;

Przetwarzanie jest niezbędne do osiągnięcia uzasadnionego interesu prawnego lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a mianowicie badań naukowych, w tym kontekście ma ono znaczenie nadrzędne w stosunku do polityki ochrony danych.

Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
dotyczącego ciebie, nas, lub osób trzecich.

JAKIE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ GROMADZONE?

Gromadzone dane osobowe mogą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, typ organizacji, kraj zamieszkania i/ lub inne informacje kontaktowe, które przekazujesz Konsorcjum.

W JAKI SPOSÓB UTRZYMUJEMY BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Korzystamy z różnych środków bezpieczeństwa, w tym narzędzi uwierzytelniania i szyfrowania oraz certyfikatów cyfrowych, w celu ochrony i utrzymywania bezpieczeństwa, integralności i dostępności danych osobowych.

Mimo, iż przesyłanie danych przez Internet lub witrynę internetową nie może zagwarantować pełnego bezpieczeństwa przed włamaniami, my i nasi dostawcy usług, dokładamy wszelkich starań, aby wdrożyć i utrzymać fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Między innymi wdrożyliśmy:

Ochronę systemów informatycznych za pomocą firewalli, systemów przeznaczonych do ograniczenia nieuprawnionego dostępu;
Ciągłe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu wykrywania i zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych osobowych.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których zostały one zebrane. Po osiągnięciu maksymalnego okresu ochrony Twoje dane osobowe zostaną zanonimizowane (anonimowe dane mogą być przechowywane) lub bezpiecznie zniszczone.

W celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności, twoje dane osobowe z formularza zgody lub ostatniego nawiązanego kontaktu zostaną zachowane (w zależności od tego, co nastąpi później) jeśli w tym okresie zgoda nie zostanie wycofana.

Twoje dane osobowe są przechowywane na chronionych serwerach naszych dostawców / usługodawców, a dostęp do nich jest możliwy wyłącznie w ramach naszych zasad i standardów (lub równoważnych zasad i standardów naszych dostawców usług).

JAK ZMIENIĆ LUB WYCOFAĆ ZGODĘ?

W dowolnym momencie możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę, kontaktując się z konsorcjum za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej projektu lub z członkiem konsorcjum, któremu wyraziłeś zgodę, ze skutkiem na przyszłość.

Po całkowitym wycofaniu zgody nie będziesz otrzymywał wiadomości w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.

JAKIE SĄ PRAWA DO OCHRONY DANYCH ORAZ DO SKŁADANIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO?

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korzystania z danych osobowych prosimy o kontakt z koordynatorem projektu za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej projektu.

Z zastrzeżeniem pewnych warunków, masz prawo zażądać od nas:

• Dostarczenia dodatkowych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
• Otrzymania kopi podanych danych osobowych;
• Zweryfikowania wszelkich nieścisłości w przechowywanych danych osobowych;
• Usunięcia danych osobowe, których użycie nie jest już uzasadnione;
• Ograniczenia sposobu, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
• Korzystanie z tych praw podlega pewnym wyjątkom mającym na celu ochronę interesu publicznego.

Jeśli zwrócisz się z prośbą o skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, przeanalizujemy ją i odpowiemy w ciągu jednego (1) miesiąca.

Jeśli jesteś niezadowolony ze sposobu, w jaki korzystamy z twoich danych osobowych lub z naszej odpowiedzi dotyczącej przysługujących Ci praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD ).

LINKI DOSTĘPNE NA STRONIE

Nasza strona internetowa może zawierać linki umożliwiające łatwe odwiedzanie innych, interesujących stron internetowych. Jednak, korzystając z linków, należy pamiętać, że nie mamy kontroli nad zawartością tych witryn lub ich zasobów. Tym samym, konsorcjum ouRoute nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z informacji tam publikowanych oraz te strony nie podlegają niniejszemu oświadczeniu o ochronie prywatności. Należy zachować ostrożność i zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności dotyczącym danej witryny.

COOKIES

Nasza strona korzysta z plików cookie.