POZNAJ ZESPÓŁ

Wiodąca portugalska firma konsultingowa z wieloletnim doświadczeniem w projektach edukacyjnych i szkoleniowych. INOVA + kieruje projektem, koordynuje działania związane z zadaniem „Podążaj za przygodą” oraz nadzoruje działania w zakresie upowszechniania rezultatów.

Portugalski samorząd lokalny, aktywne działający w zakresie ochrony i promowania lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego. Gmina Braga jest odpowiedzialna za zaangażowanie społeczności w działania projektu.

Portugalskie stowarzyszenie solidarności społecznej, wspierające nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji. Casa do Professor jest odpowiedzialne za mobilizowanie nauczycieli i rozwijanie zasobów edukacyjnych.

Studio produkcyjne z bogatym portfolio zawierającym kreatywne treści audiowizualne zapewniające emocjonujące i niezwykłe wrażenia. FilmesDaMente odpowiada za działania na rzecz budowania potencjału oraz zorganizowanie międzynarodowego konkursu.

Europejskie Centrum Badań i Inicjatyw z siedzibą we Włoszech. Posiadając silne doświadczenie w badaniach związanych z kwestiami społecznymi i kulturowymi, CESIE odpowiada za koordynację działań związanych z „ Tworzeniem wyprawy szlakiem dziedzictwa kulturowego obywateli”

Włoskie władze lokalne bardzo aktywnie włączają się w ochronię i promowanie lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego. Gmina Palermo jest odpowiedzialna za zaangażowanie społeczności lokalnej.

Włoska szkoła zawodowa głęboko powiązana z sektorem przemysłowym, wielokulturowa i sprzyjająca różnorodności. ISS Alessandro Volta jest odpowiedzialna za zmobilizowanie pracowników i uczniów do bycia obywatelami – ambasadorami kultury.

Hiszpańska instytucja szkolnictwa wyższego, która promuje jakość badań i nauczania w zakresie dziedzictwa kulturowego. Uniwersytet w Murcii jest odpowiedzialny za koordynowanie działań związanych z „Wyruszeniem w odkrywczą podróż”

Hiszpańskie władze lokalne bardzo aktywnie włączają się w ochronę i promowanie lokalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego. Gmina Ceutí jest odpowiedzialna za zaangażowanie społeczności lokalnej.

Hiszpańska szkoła średnia z kierunkami zawodowymi na poziomie średniej i wyższej edukacji, położona na obszarze wiejskim. IES Felipe de Borbon jest odpowiedzialna za mobilizowanie swoich pracowników i uczniów do bycia obywatelami – ambasadorami kultury.

Młoda polska firma, dostarczająca wysokiej jakości usługi z zakresu innowacji i wsparcia dla projektów międzynarodowych. INnCREASE odpowiada za kierowanie działaniami z zakresu kontroli jakości i ewaluacji projektu.